Binary.Buffer

语法

Binary.Buffer(binary as nullable binary) as nullable binary

关于

缓冲内存中的二进制值。 此调用的结果是一个稳定的二进制值,这意味着它将具有确定性的字节长度和顺序。

示例 1

创建二进制值的稳定版本。

使用情况

Binary.Buffer(Binary.FromList({ 0..10 }))

输出

#binary({ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 })

results matching ""

    No results matching ""