BinaryFormat.Transform

语法

BinaryFormat.Transform(binaryFormat as function, function as function) as function

关于

返回一个二进制格式,该二进制格式将转换由另一个二进制格式读取的值。 binaryFormat 参数指定将用于读取值的二进制格式。 将以读取的值调用 function,并返回转换后的值。

示例 1

读取一个字节并向其加 1。

使用情况

let  binaryData = #binary({ 1 }),  transformFormat = BinaryFormat.Transform(    BinaryFormat.Byte,    (x) => x + 1  )in  transformFormat(binaryData)

输出

2

results matching ""

  No results matching ""