Table.AggregateTableColumn

语法

Table.AggregateTableColumn(table as table, column as text, aggregations as list) as table

关于

table[column] 中的表聚合到包含这些表的聚合值的多个列中。 aggregations 用于指定包含要聚合的表的列、要应用于表以生成其值的聚合函数以及要创建的聚合列的名称。

示例 1

将表 { [t = { [a=1, b=2, c=3], [a=2,b=4,c=6] }, b = 2] }[t] 中的表列聚合为 [t.a] 的总和、[t.b] 的最小值和最大值以及 [t.a] 中的值的计数。

使用情况

Table.AggregateTableColumn(  Table.FromRecords(    {       [        t = Table.FromRecords({           [a = 1, b = 2, c = 3],          [a = 2, b = 4, c = 6]         }),        b = 2      ]     },    type table [t = table [a = number, b = number, c = number], b = number]  ),  "t",  {     { "a", List.Sum, "sum of t.a" },    { "b", List.Min, "min of t.b" },    { "b", List.Max, "max of t.b" },    { "a", List.Count, "count of t.a" }   })

输出

Table.FromRecords({ [#"sum of t.a" = 3, #"min of t.b" = 2, #"max of t.b" = 4, #"count of t.a" = 2, b = 2] })

results matching ""

  No results matching ""