Table.TransformRows

语法

Table.TransformRows(table as table, transform as function) as list

关于

通过对行应用 transform 操作,从 table 创建一个表。 如果指定了 transform 函数的返回类型,则结果将是具有该行类型的表。 在所有其他情况下,该函数的结果将是一个列表,其中包含转换函数返回类型的项类型。

示例 1

在表 ({ [A = 1], [A = 2], [A = 3], [A = 4], [A = 5] }) 中将行转换为数值列表。

使用情况

Table.TransformRows(  Table.FromRecords({     [a = 1],    [a = 2],    [a = 3],    [a = 4],    [a = 5]   }),  each [a])

输出

{ 1, 2, 3, 4, 5 }

示例 2

在表 ({ [A = 1], [A = 2], [A = 3], [A = 4], [A = 5]) 中将列 [A] 中的行转换为列 [B] 中的文本值。

使用情况

Table.TransformRows(  Table.FromRecords({     [a = 1],    [a = 2],    [a = 3],    [a = 4],    [a = 5]   }),  (row) as record => [B = Number.ToText(row[a])])

输出

{   [B = "1"],  [B = "2"],  [B = "3"],  [B = "4"],  [B = "5"] }

results matching ""

  No results matching ""